Racing XIX, 2022, watercolour on paper
Racing XIX, 2022, watercolour on paper
Racing V, 2022, watercolour on paper
Racing V, 2022, watercolour on paper
Racing IX, 2022, watrecolour on paper
Racing IX, 2022, watrecolour on paper

Racing 03, 2022, oil on canvas, 60 x 50 cm
Racing 03, 2022, oil on canvas, 60 x 50 cm
The Eagle Flies, 2022, oil on canvas, 60 x 50 cm
The Eagle Flies, 2022, oil on canvas, 60 x 50 cm